ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

1. Το εισιτήριο είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι που εκδόθηκε.

2. Στο ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας.

3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στον χώρο επιβίβασης του πλοίου τουλάχιστον 15΄λεπτά πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση προσέλευσης του επιβάτη μετά τον απόπλου, ο ναύλος δεν επιστρέφεται.

4. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλεια αποσκευών εντός του πλοίου.

5. Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρος μέχρι δέκα (10) κιλών, χωρίς την καταβολή ιδιαίτερου ναύλου.

6. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.

7. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του πλοίου.

8. Εάν είστε δικαιούχος έκπτωσης, θα πρέπει να έχετε επιπλέον μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

9. Η ηλεκτρονική ενημέρωση (e-mail) με την επιβεβαίωση της κράτησής σας, δεν αποτελεί αποδεικτικό για την επιβίβασή σας στο πλοίο.
 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίων λόγω καιρικών συνθηκών το παρόν ηλεκτρονικό εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο.
 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσει εγγράφως την απώλεια αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή, τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρίας να έχει ταξιδέψει σε διάστημα 1 μήνα από την ημερομηνία ταξιδίου, η εταιρία θα χορηγήσει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απολεσθέν. Η δήλωση απώλειας θα αποστέλλεται στο e-mail της εταιρίας μας
 

ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1. Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.

2. Σε περίπτωση απώλειας, το εισιτήριο επιβάτη δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό τους.

3. Η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

4. Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Θεσ/νίκης, ανεξαρτήτων από την νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκεινται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης α) της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 και του πρωτοκόλλου αυτής του 1976 (ν.1922/1991) και β) της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών του 1924 και των πρωτοκόλλων αυτής του 1968 και 1979 (ν.2107/1992) στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα η Σύμβαση Αθηνών συμπεριλαμβάνει εξαιρέσεις και όρια ευθύνης του μεταφορέα για ζημία που επήλθε σαν αποτέλεσμα θανάτου ή σωματικής βλάβης ή απώλειας ή ζημίας αποσκευών ή αυτοκινήτων. Επίσης συμφωνείται ότι η ευθύνη του μεταφορέα θα υπόκειται στη μέγιστη μείωση που προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγρ. 4 της παραπάνω Σύμβασης. Οι όροι μεταφοράς εσωτερικών γραμμών ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ν.3709/2008 "Δικαιώματα - Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις".

5. Η Εταιρία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημίες πριν την επιβίβαση στο πλοίο, κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από το πλοίο, καθώς και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.

6. Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδίου, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδίου αρχικά στον εκδότη του εισιτηρίου ή στην πλοιοκτήτρια εταιρία ή στις Λιμενικές Αρχές. Εφόσον ο επιβάτης δεν ικανοποιηθεί, μετά την παρέλευση 15 εργάσιμων ημερών, μπορεί να απευθυνθεί στην Λιμενική Αρχή επιβίβασης ή αποβίβασής του ή στην αρμόδια από την Αριθμ.3332.12/01/09/23-02-2009 (ΦΕΚ 427 Β΄) Υ.Α. Υπηρεσία.

 

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ

1. Οι επιβάτες που προτίθενται να συνοδεύσουν κατοικίδιο ζώο οφείλουν να το δηλώνουν κατά την διαδικασία κράτησης θέσης ώστε να ενημερώνονται για τους όρους μεταφοράς του, σύμφωνα με το ΠΔ 101/95. Τα κατοικίδια ζώα μεταφέρονται δωρεάν εντός κλωβού, σε ειδικό χώρο φύλαξης.

2. Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται πάντα από τον ιδιοκτήτη τους δεμένα (με λουρί ή αλυσίδα) και να φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο όταν βρίσκονται εκτός του κλωβού φύλαξής τους.

3. Τα μεταφερόμενα ζώα θα πρέπει να έχουν εμβολιασθεί με τα κατάλληλα εμβόλια και να συνοδεύονται με το πρόσφατο ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους το οποίο θα επιδεικνύεται στο προσωπικό του πλοίου.

4. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των κατοικίδιων ζώων σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου και να αποφεύγεται η παρουσία τους σε πολυσύχναστους εξωτερικούς χώρους, εκτός: α)των ειδικών εκπαιδευμένων ζώων που βοηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες και διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά και β) των μικρόσωμων κατοικίδιων εφόσον μεταφέρονται σε ειδικά καλάθια ή φέρουν φίμωτρο που όμως δεν επιτρέπεται η είσοδος τους στα εστιατόρεια, κυλικεία και καμπίνες εκτός εάν το πλοίο διαθέται ειδικούς θαλαμίσκους. Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξουν διαμαρτυρίες συνεπιβατών, αυτά θα μεταφέρονται σε χώρο εξωτερικό ή στους κλωβούς.

5. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη της φροντίδας και υγιεινής του κατοικίδιου ζώου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων που ισχύουν. Τυχόν σωματικές ή υλικές βλάβες που θα προκληθούν από κατοικίδια ζώα βαραίνουν τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι θα πρέπει να μεριμνούν για την λήψη αποτρεπτικών μέτρων.

6. Ασυνόδευτα κατοικίδια ζώα δεν γίνονται αποδεκτά.

7. Ο Μεταφορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιτραπεί, από τις Τοπικές Αρχές, η αποβίβαση του κατοικίδιου ζώου σε οποιοδήποτε λιμένα προσέγγισης.

CANCELLATION / REFUND POLICY - TRAVEL TERMS AND CONDITIONS